Měsíční archiv: Srpen 2014

Pozvánka na členskou schůzi

Publikováno Zástupce předsedy Srpen 31, 2014

Členská schůze bytového družstva se koná dne 15. 9. 2014 od 18 hodin v dílně.

Program členské schůze:

  1. Prezence
  2. Schválení nových stanov bytového družstva
  3. Volba nového představenstva bytového družstva

Znění stanov ke schválení se zapracovanými a odsouhlasenými úpravami podle usnesení členské schůze ze dne 20. 8. 2014 bylo všem členům zasláno elektronicky dne 31. 8. 2014.

Členové, kteří se schůze nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit osobně, nechť zplnomocní jimi určenou osobu k zastupování ve všech úkonech s právem hlasovat na členské schůzi.

V Praze dne 31. 8. 2014            Za představenstvo BD: Naděžda Bechtinová