Měsíční archiv: Listopad 2015

Pozvánka na členskou schůzi

Publikováno Správce Listopad 29, 2015

Členská schůze bytového družstva se koná dne 9. 12. 2015 od 18 hodin v dílně.

Program členské schůze:

  1. Prezence
  2. Volba zapisovatele/ověřovatele zápisu z členské schůze
  3. Rekonstrukce uliční fasády – rekapitulace
  4. Rekonstrukce výtahu – rekapitulace
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2014
  6. Doprava a parkování v ulici Generála Píky
  7. Různé

Členové, kteří se schůze nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit osobně, nechť zplnomocní jimi určenou osobu k zastupování ve všech úkonech s právem hlasovat na členské schůzi (text plné moci je uveden na zadní straně pozvánky).

V Praze dne 24. 11. 2015                               Za představenstvo BD: Naděžda Bechtinová