Měsíční archiv: Duben 2016

Pozvánka na členskou schůzi

Publikováno Správce Duben 11, 2016

Členská schůze bytového družstva se koná dne 28. 4. 2016 od 18 hodin v dílně.

Program členské schůze:

  1.  Prezence
  2. Volba zapisovatele/ověřovatele zápisu z členské schůze
  3. Schválení plánu údržby domu na rok 2016
  4. Aktuální stav územního řízení na umístění stavby bytového domu Generála Píky
  5. Volba nového člena představenstva BD
  6. Různé

Členové, kteří se schůze nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit osobně, nechť zplnomocní jimi určenou osobu k zastupování ve všech úkonech s právem hlasovat na členské schůzi (text plné moci je uveden na zadní straně pozvánky).

V Praze dne 11. 4. 2016                                                        Za představenstvo BD: Naděžda Bechtinová