Pozvánka na členskou schůzi

Publikováno Správce Červen 30, 2016

Členská schůze bytového družstva se koná dne 11. 7. 2016 od 18 hodin v dílně.

Program členské schůze

  1. Prezence
  2. Volba zapisovatele/ověřovatele zápisu z členské schůze
  3. Volba členů představenstva družstva
  4. Různé

Členové, kteří se schůze nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit osobně, nechť zplnomocní jimi určenou osobu k zastupování ve všech úkonech s právem hlasovat na členské schůzi (text plné moci je uveden na zadní straně pozvánky).

 

V Praze dne 30. 6. 2016                                 Za představenstvo BD: Naděžda Bechtinová