Pozvánka na členskou schůzi

Publikováno Zástupce předsedy Prosinec 03, 2014

Členská schůze bytového družstva se koná dne 11. 12. 2014 od 19 hodin v dílně.

 Program členské schůze:

  1.  Prezence
  2. Volba zapisovatele/ověřovatele zápisu z členské schůze
  3. Informace o aktuálním stavu příprav rekonstrukce uliční fasády domu v roce 2015
  4. Projednání záměru celkové rekonstrukce výtahu v roce 2015
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a informace o hospodaření BD za období 1- 10/2014
  6. Návrh nových nájemních smluv v souladu s novými stanovami BD a Prohlášením vlastníka o vymezení jednotek
  7. Různé

Členové, kteří se schůze nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit osobně, nechť zplnomocní jimi určenou osobu k zastupování ve všech úkonech s právem hlasovat na členské schůzi.

V Praze dne 2. 12. 2014               Za představenstvo BD: Naděžda Bechtinová