Pozvánka na členskou schůzi

Publikováno Správce Duben 29, 2015

Členská schůze bytového družstva se koná dne 14. 5. 2015 od 19 hodin v dílně.

Program členské schůze:

  1. Prezence
  2. Volba zapisovatele/ověřovatele zápisu z členské schůze
  3. Schválení Smlouvy o dílo na rekonstrukci uliční fasády s firmou VECOM Josef Kubelka
  4. Schválení Smlouvy o dílo na rekonstrukci výtahu s firmou Výtahy Příbram s.r.o.
  5. Schválení vzorového usnesení členské schůze k žádosti o úvěr u ČS, a.s.
  6. Různé

Případné dotazy k obsahu schvalovaných dokumentů zasílejte na e-mail BD: info@gp8.cz

Členové, kteří se schůze nebudou moci ze závažných důvodů zúčastnit osobně, nechť zplnomocní jimi určenou osobu k zastupování ve všech úkonech s právem hlasovat na členské schůzi (text plné moci je uveden na zadní straně pozvánky).

V Praze dne 29. 4. 2015                                 Za představenstvo BD: Tomáš Tesař